Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WOMAR sp. z o.o. sp. k.  

Niniejsza Polityka prywatności określa:  

1.     Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

2.     Jak możesz się skontaktować z nami, jako Administratorem Twoich danych osobowych?

3.     Jakie są cele, podstawy, okres przetwarzania Twoich danych osobowych oraz kim są ich odbiorcy, jeżeli jesteś:

        3.1.   naszym (potencjalnym) kontrahentem lub pracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta;   

        3.2.   z nami w kontakcie w innej sprawie   

        3.3.   uczestnikiem naszych rekrutacji pracowniczych.

4.     Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?

        4.1.   Gdzie znajdziesz informacje jak przetwarzamy dane związane z zawarciem i wykonaniem umowy? 

        4.2.   Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?

5.     Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?

6.     Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

        6.1.   Jakie dokładnie prawa Ci przysługują?

        6.2.   W jaki sposób je realizować?

7.     Czy i w jaki sposób korzystamy z plików cookies?  

1.  ADMINISTRATOR DANYCH  

Administratorem Twoich danych osobowych jest:  WOMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa   z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Przykopy 5, 30-612 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537271, posiadająca numer NIP: 6791010310 oraz numer REGON: 350763362.  

2.  KONTAKT Z ADMINISTRATOREM   Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:  

2.1.      przez wiadomość e-mail na adres:   jtrzcinski@womar.com

2.2.      telefonicznie pod numerem:            +48 601 94 94 73

2.3.      pocztą tradycyjną na adres:            ul. Przykopy 5,  30-612 Kraków  

3.  DANE PRZETWARZANE PRZEZ WOMAR sp. z o.o. sp. k.   W niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach:  

3.1.      OBSŁUGI KONTAKTU Z NASZYMI (POTENCJALNYMI) KONTRAHENTAMI ORAZ PERSONELEM NASZYCH (POTENCJALNYCH) KONTRAHENTÓW  

3.1.1.  Cele przetwarzania Twoich danych osobowych   Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem lub osobą kontaktową ze strony naszego (potencjalnego) kontrahenta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.  

3.1.2.     Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych   W przypadku, gdy jesteś naszym potencjalnym kontrahentem, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy lub podejmowanie czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).   W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu relacji i prowadzeniu kontaktu z naszymi kontrahentami.  

3.1.3.     Źródło pozyskania Twoich danych osobowych   Pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych może mieć miejsce jeżeli: *sam podałeś/aś nam swoje dane osobowe; *dane zostały podane w publicznie dostępnym źródle, w szczególności na stronie internetowej Twojej firmy lub firmy Twojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz; *podał nam je Twój pracodawca / podmiot, który reprezentujesz, jako nasz (potencjalny) kontrahent, wskazując Ciebie jako osobę kontaktową z jego strony.   Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, to Twoje dane przetwarzamy wyłącznie do prowadzenia kontaktu z Tobą i nie przetwarzamy więcej danych niż Twoje imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail.   Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem i podejmujemy czynności zmierzające do zawarcia umowy, wówczas przetwarzamy dodatkowo Twoje dane niezbędne do zawarcia przyszłej umowy tj. adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, nr NIP, nr REGON. Inne dane mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie jeżeli uzyskamy je od Ciebie.   Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, wobec czego bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą lub zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.  

3.1.4.    Okres przechowywania Twoich danych osobowych   Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji, przygotowanie ofert, wymiana dalszej korespondencji itp. Po tym okresie, jak również w przypadku zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.   W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.  

3.1.5.    Odbiorcy Twoich danych   Twoje dane osobowe będziemy udostępniać w celach administracyjnych spółce WOMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pozostającej z nami w grupie przedsiębiorstw, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp. 

3.2.      OBSŁUGI KONTAKTU / KORESPONDENCJI W INNYCH SPRAWACH  

3.2.1.  Cele przetwarzania Twoich danych osobowych   Jeżeli kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą w innych sprawach niż w celu podjęcia z nami współpracy jako nasz kontrahent lub osoba wyznaczona do kontaktu ze strony naszego kontrahenta Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy, związanej z kontaktem.  

3.2.2.     Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych   Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanej do nas korespondencji oraz załatwianiem bieżących spraw np. urzędowych itp. związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.   Twoje dane przetwarzamy wyłącznie, jeżeli: -       sam/a nam je podałeś/aś albo -       udostępniłeś je publicznie sam/a lub za pośrednictwem swojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz.   Jeżeli sam podajesz nam swoje dane, to jest podanie ich jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz.  

3.2.3.    Okres przechowywania Twoich danych osobowych   Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej korespondencji. Po tym okresie, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.   Twoje dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.  

3.2.4.    Odbiorcy Twoich danych   Twoje dane osobowe będziemy udostępniać w celach administracyjnych spółce WOMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pozostającej z nami w grupie przedsiębiorstw, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.  

3.3.      PROWADZENIA REKRUTACJI  

3.3.1.   Cele przetwarzania Twoich danych osobowych   Jeżeli zamierzasz zgłosić swoją kandydaturę do pracy u nas, pamiętaj że wystarczającym jest dla nas podanie danych określonych w przepisach prawa pracy. Jeżeli podajesz nam także inne dane, niewymagane przez nas, uznajemy tym samym, że wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Zgodę możesz w każdym czasie wycofać, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.   W ramach rekrutacji, przetwarzamy dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i doświadczenie do pracy na stanowisku, na które zgłaszasz kandydaturę, kontaktować się z Tobą w celu umówienia spotkań, przeprowadzenia rozmów o pracę, podjęcia negocjacji w przedmiocie przyszłej umowy oraz podjęcia ewentualnej decyzji o Twoim zatrudnieniu.   Jeżeli wyrazisz na to zgodę wysyłając swoją aplikację, Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas również przy przyszłych rekrutacjach, do czasu wycofania Twojej zgody.  

3.3.2.    Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych  Twoje dane osobowe przetwarzane są:  

3.3.2.1.   w zakresie danych wymienionych w art. 221 kodeksu pracy, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy);

3.3.2.2.  w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa oraz w celach uwzględnienia Twojej kandydatury w przyszłych rekrutacjach, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);   Dane osobowe jakie nam przekażesz mogą być przetwarzane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na:  

3.3.2.3.      dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

3.3.2.4.     przetwarzaniu Twoich danych osobowych podanych przez Ciebie na rozmowie rekrutacyjnej, w celu weryfikacji Twoich kwalifikacji i umiejętności, na stanowisku, na które aplikujesz.  

3.3.3.     Okres przechowywania Twoich danych osobowych   Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.   W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.   Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez nas w przyszłości lub wobec przetwarzania danych w większym zakresie niż tego wymagamy, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.  

3.3.4.      Odbiorcy Twoich danych   Twoje dane osobowe będziemy udostępniać w celach administracyjnych spółce WOMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pozostającej z nami w grupie przedsiębiorstw, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.  

4.  INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ WOMAR Sp. z o.o. Sp. k.  

4.1.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY   Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w sytuacji, gdy zdecydujesz się na zawarcie z nami umowy. Przed zebraniem danych do zawarcia umowy przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, niezależnie od tego czy umowę zawierasz jako nasz kontrahent czy pracownik.  

4.2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W INNYCH PRZYPADKACH   W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.   Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.   Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie są przekazywane żadnym innym osobom, poza podmiotami, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.   Twoje dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.  

5.  PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG   Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

6.  TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  

6.1.  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH   W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa: 

6.1.1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych   Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych. 

6.1.2.  Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych   W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.  

6.1.3. Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych   Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.  

6.1.4.  Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych   Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.  

6.1.5.  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych   W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.  

6.1.6.   Prawo do przeniesienia Twoich danych   Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.  

6.1.7.  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych   W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.  

6.1.8.   Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych   W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.  

6.1.9.   Prawo do wniesienia skargi do PUODO   Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6.2.     SPOSÓB ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:  

            6.2.1.      przez wiadomość e-mail na adres:      jtrzcinski@womar.com

            6.2.2.      pocztą tradycyjną na adres:               ul. Przykopy 5, 30-612 Kraków  

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.   Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji.   Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.  

7.  PLIKI COOKIES   Nasza strony internetowe dostępna pod adresami www.womar.com, podobnie jak wiele stron internetowych zapisuje na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).  

7.1. PLIKI COOKIES – CO TO JEST?   Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, na którym przeglądane są strony internetowe. Pozwalają one zapamiętać informacje przesyłane pomiędzy stroną WWW a przeglądarką. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie danych formularzy i ustawień stron, obsługa liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji językowej czy robienie zakupów w sklepach internetowych. Odpowiednio skonfigurowane pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył.  

7.2.  DLACZEGO KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?   Dzięki plikom cookies użytkownik może dostosować przeglądane strony do swoich potrzeb. Cookies umożliwiają odróżnienie osób odwiedzających stronę i wyświetlenie treści przeznaczonych dla konkretnych użytkowników. Dzięki nim do użytkownika trafiają w pełni spersonalizowane treści. Zapamiętywanie informacji przesyłanych w plikach cookies nie jest w żaden sposób związane z gromadzeniem danych osobowych czy zapisywaniem innych poufnych informacji. Cookies pozwalają zapamiętać m.in. wybrany język strony albo ustawienia wyboru kraju, miasta czy inne dane wybrane w formularzu.  

7.3.  Z JAKICH PLIKÓW COOKIES KORZYSTA NASZ SERWIS?   W ramach serwisu korzystamy z trzech rodzajów cookies. Cookies sesji (cookies tymczasowe) to pliki generowane podczas przeglądania stron serwisu, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie. Cookies trwałe podczas odwiedzin strony zostają zapisane na urządzeniu, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane. Cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają natomiast zliczanie ruchu użytkowników na stronie.  

7.4.  JAK MODYFIKOWAĆ USTAWIENIA COOKIES?   Mechanizm zapisywania i wysyłania plików cookies zależny jest od konfiguracji przeglądarki zainstalowanej na wykorzystywanym do przeglądania Internetu urządzeniu. Automatyczną obsługę cookies można zablokować w ustawieniach każdej przeglądarki, jednak może to spowodować ograniczenia związane z korzystaniem z danej strony internetowej